BMW Premium Selection

Betrouwbaar en gegarandeerd.

Met BMW Premium Selection kies je voor zorgeloos rijplezier

Bij de zoektocht naar een occasion ben je toch altijd op zoek naar zekerheid. Met BMW Premium Selection wordt zekerheid en betrouwbaarheid gegarandeerd. Meer informatie over het garantieprogramma van BMW occasions? Lees verder.

Kies voor de hoogste kwaliteit BMW occasion

BMW Premium Selection is het garantieprogramma voor pre-loved BMW occasions. Als je kiest voor Premium Selection, dan kies je voor zekerheid, betrouwbaarheid en gemak door de standaard 24 maanden garantie, waardoor rijplezier zonder onverwachte kosten wordt gegarandeerd. 
De occasions van Premium Selection ondergaan een uitgebreide 360 graden check, waarmee kwaliteit van de BMW wordt verzekerd. Na aflevering geniet je van minstens 6 maanden of 10.000 kilometer vrij van regulier onderhoud. Daarnaast profiteer je onderweg van de 24-uurs pechhulpservice van BMW, die bij onverwachte incidenten professionele hulp biedt. 

Kortom, zorgeloos rijplezier wordt gegarandeerd met een BMW Premium Selection occasion.

Ontdek de voordelen van BMW Premium Selection

 • Standaard 24 maanden garantie
 • Volledige 360` check
 • BMW Mobile Care – 24  uurs pechhulp
 • Onderhouden volgens BMW normen
 • BMW Financial Services
 • BMW Privileges

BMW Premium Selection Garantie

Algemeen

De kwaliteit van een BMW Premium Selection automobiel is door de BMW-dealer nauwkeurig gecontroleerd op basis van de BMW Premium Selection eisen zoals opgenomen in de 360 graden check. Daarmee bevestigt de BMW-dealer de staat van de automobiel, de vermelde leeftijd en de kilometrage. Deze garantie biedt niet meer dan waar de Nederlandse wet ook in voorziet. Echter, de houder van het BMW Premium Selection Certificaat hoeft enkel het certificaat te tonen waardoor aanspraak bestaat op hetgeen valt onder de BMW Premium Selection garantie. In zoverre kan de BMW Premium Selection garantie worden beschouwd als ‘hassle free’.

Inhoud van de garantie

De BMW Premium Selection garantie ziet op de bestaande eigenschappen (en onverhoopte tekortkomingen) van de automobiel en in het algemeen op de kwaliteit die van de automobiel mag worden verwacht. 

De BMW Premium Selection garantie waarop ook buiten Nederland een beroep gedaan kan worden in de in artikel 7 genoemde landen, biedt recht op herstel van defecten. De dealer heeft de keuze onderdelen te herstellen of te vervangen, hetgeen ook geldt voor onderdelen die als gevolg van het defect rechtstreeks zijn beschadigd. Indien een onder de BMW Premium Selection garantie vallend defect een defect veroorzaakt aan een niet onder de BMW Premium Selection garantie vallend onderdeel, dan vallen beide onderdelen onder de BMW Premium Selection garantie. Indien een wel onder de BMW Premium Selection garantie vallend onderdeel een defect heeft welke is veroorzaakt door een onderdeel welke niet valt onder de BMW Premium Selection garantie, dan worden beide niet vergoed. Kosten van demontage en onderzoek worden slechts vergoed (overeenkomstig de geldende standaardtijden zoals vastgesteld door BMW Group Nederland) wanneer deze verband houden met een defect dat valt onder de BMW Premium Selection garantie. Vervangen onderdelen worden eigendom van de dealer. Vergoeding van enigerlei schade aan zaken, personen of anderszins veroorzaakt door een onder de BMW Premium Selection garantie vallend defect, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Verplichtingen koper

Om een beroep op de BMW Premium Selection garantie te kunnen doen dient de houder van het BMW Premium Selection certificaat de automobiel tijdens de duur van de garantie te laten onderhouden overeenkomstig de fabrieksrichtlijnen. Indien reparatie bij een niet erkend BMW Dealer of Service Partner is uitgevoerd, dan dient de klant aan te tonen middels bewijsstukken dat deze reparatie conform fabrieksrichtlijnen en met originele BMW onderdelen of onderdelen van ten minste dezelfde kwaliteit als originele BMW onderdelen is verricht. Een en ander met dien verstande dat het op generlei wijze de eigenschappen van de automobiel direct of indirect wijzigt of kan wijzigen. Indien zich een defect manifesteert, dient de koper zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie werkdagen nadat het defect zich heeft gemanifesteerd, zich te melden bij de BMW dealer die ingevolge het onder 6 dan wel 7 bepaalde de reparatie dient uit te voeren. De houder van het BMW Premium Selection certificaat dient de aanwijzingen van deze dealer terzake onderzoek en/of herstel op te volgen.

Overgang van eigendom

Bij overgang van eigendom van de automobiel, blijven de garantieverplichtingen onverminderd van kracht. Voor de juiste verwerking van de overdracht kan de nieuwe eigenaar zich melden bij de BMW Klantenservice via 0800 – 0992234 of bmwklantenservice@bmw.nl.

Uitoefening garantieaanspraak

Indien zich tijdens de eerste maand van deze garantie een onder deze garantie vallend defect manifesteert binnen Nederland, geschiedt herstel van het gebrek of vervanging van het onderdeel altijd door of in overleg met de BMW dealer die het BMW Premium Selection certificaat heeft afgegeven. Na afloop van de eerste maand kan bedoeld herstel of vervanging, onder overlegging van het BMW Premium Selection certificaat, opgedragen worden aan iedere BMW dealer in Nederland. Bij pech onderweg kan voor assistentie 24 uur per dag gebruik worden gemaakt van de BMW Group Service Centrale (telefoon 0800-0357, vanuit het buitenland: 0031 - 88 0357 357).

Uitoefening garantieaanspraak buiten Nederland

Indien zich een onder deze BMW Premium Selection garantie vallend defect manifesteert in één van de onderstaande landen en herstel ter plaatse noodzakelijk blijkt, geeft deze BMW Premium Selection garantie recht op terugbetaling van de bedragen die zijn voldaan aan de BMW dealer in één van de volgende landen buiten Nederland: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland, Monaco, Andorra, San Marino.

Voorwaarde voor bovenstaande is dat het volgende proces correct door de houder van het BMW Premium Selection certificaat is doorlopen:

1. De houder van het BMW Premium Selection certificaat neemt contact op met de BMW dealer die het BMW Premium Selection certificaat heeft afgegeven en maakt het defect kenbaar.
2. De houder van het BMW Premium Selection certificaat meldt zich bij een BMW dealer in het desbetreffende land en laat een offerte opstellen voor het verhelpen van het defect.
3. De offerte wordt ter goedkeuring overlegd aan de hiervoor in artikel 6 onder 1 bedoelde BMW dealer. Na goedkeuring van deze BMW dealer mag het defect worden verholpen.
4. De kosten die hiermee verband houden dienen aan de buitenlandse BMW Dealer voldaan te worden door de houder van het BMW Premium Selection certificaat.
5. De houder van het BMW Premium Selection certificaat verstuurt de van de buitenlandse BMW dealer ontvangen factuur naar de onder artikel 6 onder 1 bedoelde Nederlandse BMW dealer, waarna de Nederlandse BMW dealer de onder deze BMW Premium Selection garantie vallende kosten zal vergoeden.

Vergoeding

De maximale vergoeding die betaald kan worden onder in het kader van de BMW Premium Selection garantie zal nimmer meer bedragen dan de aanschafwaarde van de desbetreffende automobiel exclusief BTW. Voor de vaststelling of dit maximum is bereikt, is het uit de administratie van de leverende BMW dealer blijkende bedrag bepalend, behoudens door de koper te leveren tegenbewijs.

Geschillen

De houder van het BMW Premium Selection certificaat die met de BMW dealer die de BMW Premium Selection certificaat heeft afgegeven, geen overeenstemming kan bereiken over een aanspraak op of de uitvoering van garantiewerkzaamheden volgens deze voorwaarden kan zich schriftelijk wenden tot BMW Group Nederland via het contactformulier dat te vinden is op bmw.nl.

BMW Group Nederland zal in de klacht bemiddelen. Indien de klacht niet minnelijk kan worden opgelost kan de koper het onafhankelijke oordeel vragen van Dekra Automotive BV (“Dekra”). Dekra zal haar beslissing geven in de vorm van een voor beide partijen bindend advies. De kosten van dat advies worden gedragen door de in het ongelijk gestelde partij. De kosten van de expertise/advies zullen voor de koper nimmer een bedrag van € 250,- inclusief BTW overschrijden. Indien de koper uitdrukkelijk te kennen geeft geen gebruik te willen maken van de diensten van Dekra, zullen geschillen uitsluitend door arbitrage op kosten van de in het ongelijk gestelde partij worden beslist. Tenzij partijen een beslissing door één arbiter overeenkomen, geschiedt de arbitrage door drie arbiters, waarbij ieder der partijen een arbiter benoemt en de aldus benoemde arbiters gezamenlijk een derde arbiter.

Uitsluitingen

Er bestaat geen recht op vergoeding in de volgende gevallen:

 • Het beweerde defect niet onverwijld na eerste openbaring bij een BMW dealer is gemeld, of aan hem ter vaststelling is getoond, en de BMW dealer hierna niet onverwijld gelegenheid heeft gekregen het defect te verhelpen.
 • De voorschriften over behandeling en onderhoud van de auto voor en tijdens de BMW Premium Selection (BPS) garantieperiode niet in acht zijn genomen.
 • De auto voorafgaand aan het zich manifesteren van het beweerde defect niet is gerepareerd volgens de fabrieksrichtlijnen met originele BMW onderdelen of onderdelen van tenminste dezelfde kwaliteit als originele BMW onderdelen met dien verstande dat het op generlei wijze de eigenschappen van de auto direct of indirect wijzigt of kan wijzigen of heeft gewijzigd.
 • Het beweerde defect voortvloeit uit de omstandigheid dat in de auto onderdelen zijn gemonteerd waarvan BMW Group Nederland het gebruik niet heeft goedgekeurd of de auto of onderdelen daarvan op een door BMW Group Nederland niet goedgekeurde wijze zijn veranderd (waaronder maar niet beperkt tot software manipulatie of motortuning).
 • Het beweerde defect veroorzaakt tijdens deelname aan autosportevenementen met een competitief karakter en/of gebruik op een circuit en/of tijdens testrondes al dan niet op een circuit, ongeacht de bereikte snelheid.
 • De auto of onderdelen daarvan overbelast zijn, bijvoorbeeld in het kader van gebruik tijdens autosportevenementen, dan wel anderszins onzorgvuldig behandeld zijn.
 • De auto wordt gebruikt als taxi.
 • Beweerde defecten veroorzaakt door het gebruik van ongeschikte smeermiddelen en overige bedrijfsstoffen.
 • Beweerde defecten veroorzaakt door het gebruik van een onderdeel dat duidelijk reparatie vereist, tenzij kan worden aangetoond dat de gebreken en/of defecten geen verband houdt of houden met deze noodzaak tot reparatie, of dat het onderdeel ten minste provisorisch gerepareerd was door een professional met de juiste kwalificaties op het moment dat de gebreken en/of defecten werd veroorzaakt, dan wel door achterstallig onderhoud.
 • Schade veroorzaakt door technische wijzigingen aan de auto (waaronder maar niet beperkt tot: Software manipulatie, motortuning, chassis-conversie, lpg-/ gasinstallatie), wijzigingen aan de auto om te voldoen aan de Europese type-goedkeuring voor voertuigen afkomstig van buiten de EER incl. Zwitserland, Monaco, Andorra, San Marino).
 • Beweerde defecten aan onderdelen die op onprofessionele of ongeschikte wijze zijn gemonteerd.
 • Beweerde defecten veroorzaakt door onnauwkeurig uitgevoerde inspecties, onderhoudsbeurten of reparaties.
 • Beweerde defecten veroorzaakt door niet naleving van gespecificeerde inspectie- en onderhoudsintervallen. 
 • Op de houder van het BPS Certificaat rust de bewijslast dat niet uitgevoerd onderhoud niet de oorzaak is van de beweerde defecten.
 • Beweerde defecten die het gevolg zijn van normale slijtage en geleidelijke achteruitgang (zoals bekleding en schokbrekers).
 • Vernieuwing of reparatie van onderdelen die normaal als slijtagedelen beschouwd worden en welke van tijd tot tijd bij elke auto vervangen moeten worden, zoals banden, lampjes, remblokken, wisserbladen, zekeringen e.d..
 • Het door BMW Group Nederland of de fabriek voorgeschreven onderhoud en de daarbij gebruikte en/of vervangen onderdelen en vloeistoffen.
 • Vernieuwing of reparatie van niet origineel – af fabriek– BMW audio, video, dvd- en navigatieapparatuur.
 • Vernieuwing of reparatie van onderdelen die niet door BMW Group Nederland geleverd zijn, noch door BMW Group Nederland uitdrukkelijk voor gebruik zijn goedgekeurd.
 • Gevolgschade: waaronder maar niet beperkt tot kosten voor testen, meten en afstellen, voor zover dit niet voortvloeit uit vorderingen die onder de BPS garantie vallen.
 • Beweerde defecten die onder een verzekering of externe garantie verzekering valt.
 • Beweerde defecten die ontstaan zijn door invloeden van buitenaf, waaronder wordt verstaan klimatologische, chemische, thermische, mechanische of andere inwerkingen, zoals zand, pekel, storm, boomhars, bovenleiding, steenslag, industrievervuiling, fecaliën, , vandalisme, aan- of overrijdingen, slippen, omslaan, te water raken of enig ander van buiten komend onheil. Beweerde defecten direct ten gevolge van storm, hagel, bliksem, aardbeving of overstroming evenals brand, verkoling of explosie.
 • Beweerde defecten veroorzaakt door oorlog of op oorlog gelijkende gebeurtenissen waaronder maar niet beperkt tot terrorisme, burgeroorlog, binnenlandse ongeregeldheden, stakingen, locouts, confiscatie en andere interventie van hogerhand, of door kernexplosie.
 • Extern toegebrachte schade, waaronder schade veroorzaakt door dieren (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot marters).
 • Beweerde defecten als gevolg van een ongeval, d.w.z. een externe gebeurtenis die plotseling en rechtstreeks mechanische kracht uitoefent op de auto.
 • Beweerde defecten veroorzaakt door opzet of grove schuld, kwaadwillige handelingen, verduistering, onbevoegd gebruik, diefstal, fraude of andere strafrechtelijk verwijtbare handelingen.
 • Beweerde defecten veroorzaakt aan de auto doordat deze is blootgesteld aan aslasten of aanhangergewicht waarmee de toegelaten maximale belasting zoals bepaald door BMW Group Nederland wordt overschreden.
 • Normale slijtage van interieuronderdelen: bijv. verchroomde onderdelen, bekledingspanelen, armsteunen, hemelbekleding, opbergvakken, zijpanelen, zonnekleppen en bekerhouders. Exclusief bekleding en cosmetische afwerking als het een defect betreft.
 • Glas/ruiten: spiegelglas, panelen van glazen dak en cabriodak (uitgezonderd glas in geval van defecte verwarming en/of antennecomponenten).
 • Mobiele componenten van handsfree- en telefoonsystemen.
 • Standaard toebehoren: bijv. autokrik, brandblusser, gevarendriehoek, en EHBO-set.
 • Het reinigen van brandstofleidingen, filters, inspuitgedeelten, pompen en tanks ten gevolge van vervuilde of verkeerde brandstof.
 • Remmen en koppeling: koppelingsplaten, koppelingsdrukplaten, remblokken, remschijven, remtrommels, afstelwerkzaamheden voor koppeling en remmen.
 • Vernieuwing of reparatie van mobiele-communicatieapparatuur en/of -software, indien het beweerde defect de ontvangsten/ of zendkwaliteit betreft of het gevolg van het feit dat de betreffende software verouderd is of niet volledig compatibel met de overige software van de auto.
 • Doorvoeren van software updates vanwege veroudering.
 • Chassis: schokdempers (uitgezonderd breuk, lek of inwendig defect en/of totale schade aan schokdempers); uitlijning, correcties, afstellen en aanpassingen van chassiscomponenten, waaronder maar niet beperkt tot een schuif- en segmentdak, cabriodak, portieren, bagageklep en bumpers, lakschade en roest op chassis.
 • Het vullen, bijvullen en retrofitting van de airconditioning, tenzij het (bij)vulllen wordt uitgevoerd in verband met een vergoedbare reparatie. Als voorbeeld het bijvullen van een onder BPS vallende reparatie van de aircopomp.
 • Afstelling van een component, zoals bijvoorbeeld banduitlijning, lampafstelling, radarafstelling.
 • Onderdelen op batterijstroom, met uitsluiting van de voertuigsleutel. 
 • Batterijen, uitgezonderd de startaccu.
 • Het oplossen van wind-, piepende en klapperende geluiden in geval deze geluiden geen verband houden met een onder deze garantie vallende reparatie.
 • Vernieuwing of reparatie van carrosseriedelen, lak, sloten, portiervangers, scharnieren, velgen en banden.

Meer informatie over BMW Premium Selection?

Hoe kunnen we je het beste bereiken?