Hedin Automotive komt graag op voor zijn klanten en heeft daarom namens klanten die in 2018 en 2019 een auto kochten, binnen de hiervoor geldende termijn van zes weken na betaling van de bpm, bezwaar aangetekend bij de Belastingdienst tegen de betaling van de bpm op de gekochte auto. Op deze pagina geven we antwoord op de meest gestelde vragen over ons initiatief om bpm terug te vorderen en melden wij eventuele nieuwe ontwikkelingen wanneer die zich voordoen.

Update 8 november 2022

Inmiddels heeft de rechtbank Den Haag ons in het gelijk gesteld. Dat is natuurlijk erg hoopvol en positief, maar uiteindelijk gaat het erom wat de Hoge Raad er van vindt. Deze zaak loopt nu bij het Hof Amsterdam. De verwachting is dat het hof Amsterdam nog dit jaar uitspraak doet. Vervolgens gaat de zaak in cassatie, wat nog minstens een jaar in beslag zal nemen. Opnieuw zullen alle betrokkenen nog even geduld moeten hebben.

Update 15 maart 2021

De eerste procedures van gebruikte auto's lopen inmiddels en de eerste zaken zijn ook al op zitting geweest bij de rechtbank Den Haag. Het zal naar verwachting echter nog een tot twee jaar duren voordat de hoogste rechters uitspraak doen. Een complicerende factor is dat het om meerdere rechtsvragen gaat. Er zijn veel verschillende thema's en variaties in het WLTP-proces (nieuwe of gebruikte auto's, bestaande en nieuwe modellen, de restantvoorraad regel, etc.). Daarnaast wordt nog gewacht op de resultaten van een derde onderzoek. In juli 2020 heeft de toenmalige staatssecretaris beloofd een derde onderzoek te laten uitvoeren naar de vraag of de NEDC2-uitstoot en de daarop gebaseerde belastingheffing budgettair neutraal is geweest. Helaas zullen alle betrokkenen nog even geduld moeten hebben.

Update 25 augustus 2020

Op 2 juli 2020 heeft de staatssecretaris (Vijlbrief) beloofd nader onderzoek te doen naar de omzetting van NEDC1 naar NEDC2 in de periode eind 2018 tot juli 2020. Wij houden er rekening mee dat dit onderzoek dit jaar nog niet gereed zal zijn.

Op dit moment worden er proefprocessen gevoerd inzake de BPM. De rechtsgang tot de Hoge Raad duurt zeker nog 2 jaar vanaf nu. Als de rechtbank (of het hof of de Hoge Raad) prejudiciële vragen stelt aan het hof van justitie te Luxemburg kan hier zelfs nog een jaar bijkomen.

Meestgestelde vragen rondom bpm en de terugvordering

Ik heb een brief ontvangen van Hedin Automotive, waarom?

U heeft een auto gekocht van een van onze merk-dealerbedrijven. Het is mogelijk dat u door een wetswijziging bij de aanschaf van uw auto teveel bpm heeft betaald. Die willen wij voor u terugvorderen.

Wat is bpm?

Bpm staat voor belasting voor personenauto’s en motorrijtuigen. Bpm wordt eenmalig geheven voor iedere auto die in Nederland een kenteken krijgt. Het is dus een registratiebelasting. De bpm wordt o.a. bepaald op basis van CO2-uitstoot.

Hoe bepaalt de Belastingdienst het bpm-bedrag?

Bij personenauto’s telt sinds 2013 alleen de CO2-uitstoot. Jaarlijks worden de uitstootgrenzen aangescherpt, waardoor een auto eerder in een hoger tarief komt. Vóór 2013 was de catalogusprijs bepalend. Tegenwoordig is dit alleen nog zo bij bedrijfsauto’s (op grijs kenteken), motorfietsen en kampeerauto’s.

Wie moet bpm betalen?

U betaalt bpm als eerste eigenaar van een nieuwe personenauto, bestelauto (met als eerste registratiedatum 1 juli 2005 of later) of motorfiets. De bpm is opgenomen in de consumentenprijs en wordt apart op de factuur vermeld. U heeft de bpm dus niet zelf rechtstreeks aan de Belastingdienst betaald, dat hebben wij voor u gedaan, daarom is het verwerkt in de consumentenprijs. Als u ondernemer bent en een auto op grijs kenteken heeft, bent u vrijgesteld van bpm. Maar daarvoor gelden wel een aantal voorwaarden.

Welk bedrag heb ik aan bpm betaald?

Het bpm bedrag dat u bij de aanschaf van de auto betaalde, staat op de factuur die u van ons dealerbedrijf heeft ontvangen.

Wanneer betaalt u bpm?

Als u een nieuwe auto koopt of als u een auto uit het buitenland importeert.

Wat is het verschil tussen NEDC en WLTP?

Dat zijn 2 verschillende manieren om te meten hoeveel CO2 een auto uitstoot. De bpm in Nederland is gebaseerd op CO2 uitstoot, daarom is dat belangrijk voor bepalen van de hoogte van de BPM. De New European Driving Cycle (NEDC) stamt uit de jaren ’80 van de vorige eeuw. Door ontwikkelingen in autotechniek en rijomstandigheden is deze inmiddels sterk achterhaald. De Europese Unie ontwikkelde daarom een nieuwe test: de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP).

Terwijl de NEDC de testwaardes vaststelde op basis van een theoretisch rijprofiel, is de WLTP-cyclus ontwikkeld met behulp van realistische rijgegevens. Die rijgegevens werden verzameld in de hele wereld. Daardoor geeft de WLTP veel beter het werkelijke uitstoot van auto’s weer.

De WLTP werd ontwikkeld met het doel om gebruikt te worden als mondiale testcyclus voor diverse regio’s in de wereld. Zodat de CO2-uitstoot en uitstoot van vervuilende stoffen op wereldschaal vergelijkbaar zouden zijn. Hoewel de WLTP inderdaad een wereldwijde gemeenschappelijke ‘kern’ heeft, passen de EU en andere regio’s de test op verschillende wijzen toe, afhankelijk van lokale wetgeving en verkeersbehoefte.

Per wanneer is de bpm verhoogd?

De bpm wordt al jaren berekend op basis van de CO2 uitstoot van een voertuig volgens opgaaf van de fabrikant uitgaande van de meetmethode die NEDC heet. De emissietest van fabrikanten is op 1 september 2018 gewijzigd naar aanleiding van nieuwe regelgeving die een andere meetmethode voorschrijft (de WLTP meetmethode). De invoering van deze nieuwe test had – ook tijdens de overgangsperiode – volgens de politiek niet mogen resulteren in een verhoging van de bpm. Als gevolg van de nieuwe Wet is dat wel het geval, de bpm komt nu vaak hoger uit voor vergelijkbare auto’s.

Waarom denkt Hedin Automotive dat ik te veel bpm heb betaald?

Uit onderzoeken van BOVAG en KPMG is gebleken dat de bpm enkel als gevolg van de WLTP-meetmethode is gestegen. Hierdoor is op identieke voertuigen de bpm gestegen sinds de nieuwe WLTP-meetmethode, terwijl de politiek bij de totstandkoming van de Wet had beloofd dat de bpm voor vergelijkbare auto’s niet hoger zou worden.

Wat kan Hedin Automotive Groep voor mij als klant betekenen?

Hedin Automotive Groep komt graag op voor zijn klanten en heeft daarom namens haar klanten binnen de hiervoor geldende termijn van zes weken na betaling van de bpm bezwaar aangetekend bij de Belastingdienst tegen de betaling van de bpm op de door u gekochte auto. Op basis van een voorlopige berekening hebben we de door u teveel betaalde bpm ingeschat en in de aan u geadresseerde brief vermeld. Aan dit bedrag kunt u geen rechten ontlenen.

Hoe vorder ik de teveel betaalde bpm terug?

U kunt het bedrag niet meer zelf terugvorderen. Om dat te kunnen doen moet binnen 6 weken nadat de bpm voor de auto is betaald een bezwaarschrift worden ingediend. Als u dat heeft gedaan kunt u het zelf terugvorderen. Wij hebben wel binnen 6 weken een bezwaarschrift ingediend en kunnen dus wel de teveel betaalde bpm terugvorderen, u hoeft dus zelf niets te doen. Om namens u bij de Belastingdienst dit bedrag terug te kunnen vorderen verzoeken wij u om de akkoordverklaring te ondertekenen die is meegestuurd en aan ons te retourneren.

Kan ik het bedrag ook zelf terugvorderen bij de Belastingdienst?

Ja, mits u bezwaar aantekent tegen de hoogte van te betalen bpm binnen zes weken na betaling. Vermoedelijk was u ten tijde van de aanschaf van de auto niet bewust van het mogelijk te hoge bpm bedrag en is intussen de bezwaartermijn verstreken. Hedin Automotive heeft destijds, vooruitlopend op gesprekken met de Belastingdienst, conform onze algemene voorwaarden namens u bezwaar aangetekend binnen de gestelde bezwaartermijn.

Zijn er kosten verbonden als ik dit uit handen geef?

Aan dit proces zijn voor u geen kosten verbonden, Hedin Automotive Groep doet dit op basis van ‘no cure no pay’. Alleen bij succes zullen wij een fee in rekening brengen van 25% van de teruggaaf, rekening houdend met het effect van omzetbelasting.

Ben ik verplicht de fee af te dragen van 25%?

Alleen wanneer Hedin Automotive erin slaagt de door u teveel betaalde bpm terug te vorderen, wordt een fee in rekening gebracht. Door ondertekening en retournering van de Akkoordverklaring stemt u in met de succesfee.

Wat is de reden dat ik een fee moet afdragen?

Hedin Automotive heeft kosten gemaakt en moet mogelijk nog meer kosten maken om de bpm voor u terug te vorderen.

Welk bedrag krijg ik in geval van succes nu precies terug?

Voorbeeldberekening

Oorspronkelijke factuur

Correctie BPM bedrag

Aangepaste factuur

Auto

22.000

-

22.000

Handlingfee

 

750

750

BPM

6.000

-3.000

3.000

BTW 21%

4.620

158

4.778

 

 

 

 

Factuurbedrag

32.620

-2.093

30.528

Aan deze berekening kunnen 
geen rechten worden ontleend
 

Terug te ontvangen door klant

 

Wat gebeurt er zodra ik de akkoordverklaring heb teruggestuurd?

Zodra wij uw akkoordverklaring hebben ontvangen zetten wij het proces om de teveel betaalde bpm terug te vorderen voort. Wanneer wij een teruggaaf ontvangen, dan maken wij het bedrag aan u over minus de met u overeengekomen de succesfee van 25% van de teruggaaf (inclusief rente).

Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen?

Om u op de hoogte te houden van de voortgang die wij boeken met het terugvorderen van de bpm, vragen wij u naast een handtekening onder de akkoordverklaring ook uw e-mailadres en uw telefoonnummer te vermelden waarop wij u kunnen bereiken.

Hoe kan ik de akkoordverklaring terugsturen?

De ondertekende akkoordverklaring kunt u aan ons terugsturen per post of e-mail vóór 28 februari 2020. U kunt deze brief retourneren per e-mail (bpmterugvorderen@hedinautomotive.nl) of middels de retourenveloppe.

Waar geef ik akkoord voor?

Wij maken namens u bezwaar/beroep/hoger beroep/cassatie tegen de betaling op aangifte van de bpm van de door de u gekochte auto en daartoe al datgene te doen wat tot die procedure behoort, waaronder het indienen van stukken, het aanwenden van rechtsmiddelen en het namens u in ontvangst nemen van terug betalingen.

Ingeval van gegrondverklaring van het bezwaar/beroep/hoger beroep/cassatie, zal Hedin Automotive de teruggaaf van bpm rechtstreeks in ontvangst nemen, waarna na aftrek van een vergoeding voor Hedin Automotive te vermeerderen met btw, het resterende bedrag door Hedin Automotive aan u zal worden uitbetaald. De vordering tot teruggaaf van bpm wordt door u bij voorbaat aan Hedin Automotive overgedragen. De bevoegdheid tot het voeren van bezwaar/beroep/hoger beroep/cassatie door Hedin Automotive namens u impliceert geen verplichting hiertoe voor Hedin Automotive.

Gaat de Belastingdienst mij rechtsreeks benaderen met vragen?

Nee, de afspraak is dat wanneer wij uw akkoordverklaring hebben ontvangen alle correspondentie via Hedin Automotive verloopt. Als u wel iets ontvangt dat betrekking heeft op deze teruggevraagde bpm verzoeken wij u dat zo snel mogelijk aan ons te melden via het telefoonnummer 088-2920170. Wij zullen u dan aangeven wat u moet doen. Het is wel van belang dat u niet te lang wacht met het bellen, anders kunnen er termijnen verlopen waardoor de teruggaaf mogelijk niet door kan gaan.

Heeft dit (lagere bpm) ook effect op de bijtelling van de auto voor de inkomstenbelasting?

De bijtelling wordt nooit hoger. Er bestaat wel een kans dat de bijtelling lager wordt. Als dat zo is laten wij u dat weten.

Waarom ontvang ik deze brief nu pas?

Ondanks dat wij volgens onze algemene voorwaarden de mogelijkheid hebben namens u bezwaar aan te tekenen, wenst de Belastingdienst dat wij een bevestiging overleggen waarin u nogmaals instemt met het feit dat wij de door u teveel betaalde bpm terugvorderen.

Hoelang duurt het voordat ik de te veel betaalde bpm terug krijg?

Op dit moment is nog onduidelijk of er daadwerkelijk bpm kan worden teruggevorderd. Indien daadwerkelijke bpm kan worden teruggevorderd, dan is de verwachting dat het nog 1 tot 2 jaar duurt voordat de te veel betaalde bpm, aan u kan worden terugbetaald. Overigens is in de wet geregeld dat als wij gelijk krijgen (bezwaar wordt toegekend) u recht hebt op een rentevergoeding. Als deze rentevergoeding wordt toegekend krijgt u deze ook uitgekeerd.

Bron bpm: BOVAG
Bron WLTP/NEDC: https://www.wltp-info.nl/wat-is-wltp-hoe-werkt/